kbb LOGO

Het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit is opgericht vanuit hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden, met als doel om burgerparticipatie in het behouden en vergroten van biodiversiteit in de eigen leefomgeving te bevorderen. 

Het Kenniscentrum fungeert daarbij als een platform voor kennisuitwisseling en samenwerking tussen burgers, organisaties en overheden. Partners zijn de gemeente Leeuwarden, provincie Friesland, IVN, Friese Milieu Federatie, Nordwin College, Landschapsbeheer Friesland, Netwerk Duurzame Dorpen en Stichting Oase. Daarbij wordt samengewerkt met verschillende organisaties, overheden, ondernemers en bewonersgroepen.