IMAG0545

'Wat is Nederland zonder haar unieke weidevogellandschap?', is de vraag die centraal staat bij het burgerinitiatief Kening fan 'e Greide (Koning van de Weide), waarbij ook het KBB betrokken is.

 

 

 

 

 

Behoud van weidevogellandschap

Vanuit het perspectief dat Nederland niets is zonder haar weidevogellandschap hebben onder andere de Friese Milieu Federatie (FMF), de Rijksuniversiteit Groningen, Natuurmuseum Fryslân, IVN, It Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland en de Bond Friese Vogelwachten de krachten gebundeld. Wat we samen kunnen en moeten doen om dit cultuurlandschap te behouden is een vraag die steeds centraal staat in de activiteiten van Kening fan 'e Greide . Dit succesvolle initiatief drijft op de kracht van samenwerking en toewijding.

Biodiversiteit in agrarisch onderwijs

Het KBB zet zich in het kader van Kening fan 'e Greide met name in om de thema´s agrarisch natuurbeheer, duurzaam landgebruik en het belang van cultuurlandschap bij agrarische studenten onder de aandacht te brengen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de interactieve bijeenkomsten rondom het thema 'Het boerenbedrijf in evenwicht'.