OSP7

Een betegelde tuin is praktisch in onderhoud, en je kunt zo je auto naast je voordeur parkeren. Betontegels hoef je niet te schoffelen, dat scheelt. Maar te weinig mensen realiseren zicht de nadelen va neen betegelde tuin. Groen speelt een belangrijke rol voor de leefbaarheid, in de breedste zin van het woord. Om gezamenlijk de trend van verstening te doorbreken is het landelijke projecht Operatie Steenbreek begonnen, als samenwerkingsverband tussen groene kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheid en burgers.

 

Toenemende verstening
Het stedelijk groen staat onder grote druk. Door toenemende bebouwing neemt de openbare ruimte af, particuliere tuinen bevatten steeds meer steen en steeds minder groen. Dit resulteert in verstening van het stedelijk gebied. Lokale overheden besteden hier steeds meer aandacht aan, maar hebben niets te zeggen over de wijze waarop mensen hun tuin inrichten. Als we de verstening willen tegengaan, zullen we dus een beroep moeten doen op de verantwoordelijkheid van tuineigenaren zelf.

Om die reden is het KBB samen met de
Rijksuniversiteit Groningen, Alterra, hogeschool Van Hall Larenstein, Entente Florale, ICIS Maastricht University, KNNV en Haags Milieu Centrum Operatie Steenbreek gestart. Operatie Steenbreek is een landelijke samenwerkingsverband tussen groene kennisinstellingen, overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers, met als doel de toenemende betegeling van particuliere tuinen tegen te gaan en zodoende het stedelijke leefklimaat te verbeteren.

Leefbaarheid in de stad

Groen speelt in de stad een belangrijke rol voor de leefbaarheid, in de breedste zin van het woord. De verstening heeft aantoonbare gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving:

  • Verstening versterkt het stedelijk hitte-eiland-effect: het gemeten temperatuurverschil tussen stad en buitengebied.
    Vooral in de zomer kan een verhoogde omgevingstemperatuur een negatief effect op de gezondheid van mensen, met name ouderen en zwakkeren.
  • Verstening vermindert de ruimte voor biodiversiteit in de stad. Afname van het leefgebied van bijvoorbeeld de egel, vlinders, (wilde) bijen en andere insecten, heeft tevens een negatief effect op veel vogelsoorten en vleermuizen.
  • Verstening speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding. Door het aanbrengen van verharding vermindert de doorlaatbaarheid van de bodem voor water. De versnelde afvoer van regenwater leidt tot overbelasting van het riool.
  • Verstening zorgt voor verminderd vasthouden van een deel van het winterse neerslagoverschot door planten, waardoor er in tijden van droogte minder water beschikbaar is.
  • Verstening heeft een negatief effect op de luchtkwaliteit, met name de concentratie fijn stof.
  • Een groene leefomgeving werkt stressvernminderend, en heeft een algemeen positief effect op de gezondheid en het welzijn van de mens.

 
Icoonsteden
Operatie Steenbreek is in januari 2015 in 5 Icoonsteden van start gegaan, te weten Leeuwarden, Groningen, Den Haag, Amersfoort, en Eindhoven. Imiddels hebben ook Maastricht, Leiden, Leiderdorp en Haarlem zich aangesloten, en het aantal deelnemende gemeenten blijft groeien, waarbij d
e kennis opgedaan uit de icoonsteden wordt vertaald naar andere steden.

 
Via deze website houden we u graag op de hoogte over de ontwikkelingen, onderzoeksresultaten en specifieke activiteiten die de komende tijd zullen plaatsvinden.

Meer informatie: www.operatiesteenbreek.nl