Visdief kuikens op het dak

Het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit van hogeschool Van Hall Larenstein is in 2013 gestart met onderzoek naar dakbroedende Visdieven, en specifiek naar de kolonie op het dak van het Nordwin College in Leeuwarden. Doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in het belang van dakkolonies voor het behoud van de Nederlandse Visdiefpopulatie, en de maatregelen die we moeten treffen om deze vogels te behouden en beschermen.

Steeds meer dakbroedende Visdieven
Visdieven zijn voornamelijk grondbroeders in kust- en moerasgebieden. Helaas worden voornamelijk de moerasgebieden steeds minder geschikt als broedgebied voor Visdieven waarbij factoren als voedseltekort, predatiedruk op Visdiefkuikens en een verhoogd risico op overstromingen een belangrijke rol spelen.

Door genoemde factoren is het broedsucces op verschillende locaties structureel te laag om de populatie in stand te houden. Er lijkt nu een verschuiving plaats te vinden waarbij Visdieven steeds vaker broeden op platte daken in het stedelijk gebied. Dakbroeders hebben verschillende voordelen over grondbroeders zoals een verminderde predatiedruk en vegetatie succes en vrij van overstromingsrisico’s. Hierdoor kan het broedsucces sterk toenemen, uiteraard ook afhankelijk van andere factoren zoals voedselbeschikbaarheid.

Broedsucces & uitwisseling tussen kolonies
Het belang van dakbroedende kolonies voor de Nederlandse populatie wordt bepaald aan de hand van het broedsucces van de broedkolonie op het Nordwin College. De mate van uitwisseling met andere kolonies is een tweede factor die belangrijk is voor de contributie van de kolonie voor de gehele Nederlandse populatie. Daarnaast wordt er gekeken naar factoren die invloed hebben op het broedsucces zoals voedselbeschikbaarheid.

Voor het onderzoek wordt gekeken naar het aantal eieren dat in een nest ligt en wat daarvan uitkomt, de groei van de jongen aan de hand van verschillende metingen (zoals gewicht en vleugellengte) én het soort voedsel en de hoeveelheid daarvan die bij de jongen wordt aangevoerd. De kuikens worden voorzien van ringen om op die manier uitwisseling tussen kolonies te kunnen bepalen.

Camera
Een camera op het dak van het Nordwin College levert ons de hele dag beelden van de Visdievenkolonie. Zodra de eerste jongen uitkomen wordt de webcam op dat nest gericht waarmee we broedsucces en voedselbeschikbaarheid kunnen verzamelen vanaf de tijd van geboorte tot dat de kuikens rond gaan lopen op het dak. Visdieven zijn nestvlieders en verlaten dus vrij snel hun nest, vaak al na drie dagen! Zodra de kuikens het nest hebben verlaten wordt de webcam op het volgende nest met kuikens gericht. Omdat de webcam maar op 1 nest tegelijk gericht kan staan, worden aanvullende observaties gedaan vanuit een observatiekamer op Van Hall Larenstein.